Algemene Voorwaarden

Deze algemene en gebruiksvoorwaarden vormen samen de volledige Overeenkomst tussen u, de Klant, en made EZ, en vervangen alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, offertes, documenten, beloftes, afspraken verwijzende naar een specifieke overeenkomst. made EZ heeft steeds het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Diensten

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

made EZ behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan de Diensten door te voeren naar eigen inzicht.

made EZ zal de nodige inspanningen doen om de Klant hierover tijdig te informeren – voor zover de wijzigingen het genot van de Diensten nadelig beïnvloeden – maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van de genoemde maatregelen. Voornoemde maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.

Garanties en beperkingen

made EZ past het Service Level Agreement van haar hosting leveranciers onveranderd toe voor haar klanten. Deze SLA – indien expliciet vermeld in de hosting overeenkomst – is van toepassing op de diensten dedicated hosting, virtuele server hosting, managed server, cloud hosting en co-location, en dit in overeenstemming met het door de klant gekozen serviceniveau.

made EZ garandeert een aanvaardbare beschikbaarheid van de Shared Hosting diensten, met inachtneming van het feit dat deze diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij de handelingen van andere Klanten in diezelfde omgeving niet onder de controle van made EZ vallen.

made EZ kan geen garantie bieden dat de Klant zijn gewenste domeinnaam zal kunnen registreren of hernieuwen, zelfs indien blijkt dat de domeinnaam beschikbaar is. made EZ kan immers niet achterhalen of de gewenste domeinnaam niet gelijktijdig door een derde gezocht wordt, en kan niet garanderen dat de betrokken WHOIS databases geen fouten of onvolkomenheden bevatten.

De klant verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden betreffende hosting diensten.

made EZ zal bij vaststelling van overschrijding van de dataverkeer limiet overeengekomen in de overeenkomst tussen de Klant en made EZ, het verbruikte dataverkeer boven deze limiet op maandelijkse basis als extra aanrekenen. Rapporten van het dataverkeer verbruik zijn door de Klant te allen tijde op te vragen bij made EZ.

Beveiliging

made EZ zal naar best vermogen inspanningen leveren om de Diensten te beveiligen. made EZ is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, dient hij dat onverwijld aan made EZ te melden. made EZ is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk onrechtmatig gebruik van de Diensten ten gevolge heeft.

Verplichtingen en beperkingen van de Klant

De Klant zal zich ervan weerhouden de Dienst te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van made EZ.

Het is de Klant niet toegestaan processen of handelingen toe te passen, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit made EZ en/of made EZ klanten hindert of het overige gebruik van de Diensten nadelig beïnvloedt.

De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde Diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, zijn e-mailadressen, en de inhoud van zijn website.

De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van made EZ niet gerechtigd enige rechten en plichten als gevolg van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

In geval van adreswijziging van de Klant is deze verplicht made EZ. hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.

In geval made EZ zich schriftelijk tot de Klant richt, geschiedt dit rechtmatig wanneer dit gebeurt op het laatste adres dat de Klant heeft gemeld.

Wijzigingen in de bevoegdheid van de Klant, zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, niettegenstaande de inschrijving ervan in openbare registers, tegenover made EZ pas van kracht zijn nadat made EZ daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

In geval de Klant de Overeenkomst aangaat voor rekening van een derde, in het bijzonder indien de Klant handelt als “reseller” of “partner”, maakt de Klant zich sterk de bevoegdheid te hebben om deze derde te verbinden aan alle voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. De Klant aanvaardt door deze sterkmaking de volledige aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan made EZ of aan derden door niet naleving van voormelde voorwaarden.

Betalingstermijnen, prijzen en protesttermijnen

made EZ behoudt zich het recht voor de prijzen van haar Diensten aan te passen in functie van de fluctuatie van de prijzen van haar leveranciers.

made EZ behoudt zich het recht om een forfaitaire kost aan te rekenen aan de klant, in geval dat extra tijd moet genomen worden om een project te bespreken. Deze forfaitaire kost zal worden aangerekend op de eerstvolgende factuur.

Behoudens afwijkend schriftelijk beding, zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Ze dienen te geschieden op de rekening van made EZ, dit binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum. De BTW is steeds ten laste van de klant. Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting op de vastgestelde prijs tenzij anders gespecifieerd.

Indien na het verstrijken van 14 dagen na vervaldag door ons nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim, zal het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding en is hij een moratoire intrest verschuldigd van 10% per begonnen maand. In dat geval zal zonder enige verwittiging een procedure ingesteld worden ter bekoming van de verschuldigde sommen. Zowel administratieve als buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De administratieve en/of buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.

Onze facturen worden slechts geldig geprotesteerd bij aangetekend schrijven dat ons bereikt binnen de vijf (5) werkdagen na datum van de betreffende factuur.

Klachten aangaande levering van de diensten of prestaties kunnen niet aangewend worden als reden tot niet of laattijdige betaling van facturen.

Voor zover de Overeenkomst de levering van apparatuur omvat die in eigendom aan de Klant wordt overgedragen, behoudt made EZ zich de eigendom voor tot het volledige verschuldigde bedrag vanwege de Klant is voldaan.

In geval de Overeenkomst de plaatsing in een datacenter van made EZ of 1 van haar leveranciers van apparatuur in eigendom van de Klant omvat, behoudt made EZ zich het recht voor deze apparatuur niet vrij te geven tot het volledige verschuldigde bedrag vanwege de Klant is voldaan.

De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde intresten en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt initieel aangegaan voor de periode vermeld op de bestelbon of bij gebreke van een zodanige vermelding, voor een (1) jaar.

De Overeenkomst kan uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de eerste periode worden opgezegd.

Bij niet opzegging van De Overeenkomst zal de Overeenkomst automatisch verlengd worden voor de periode vermeld op de oorspronkelijke bestelbon of bij gebreke van een zodanige vermelding, voor een periode van opnieuw een (1) jaar vanaf de vervaldatum.

De opzegging van de Overeenkomst kan uitsluitend per aangetekend schrijven geschieden.

made EZ is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Klant 1 of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt zoals een niet-betaling, het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden enz., zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. made EZ zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen.

made EZ is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.

Aansprakelijkheid en vrijwaring voor derden

made EZ is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst of enige andere verplichting van made EZ tegenover de Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove fout van made EZ.

made EZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van made EZ aan de Klant, die door de Klant kan bewezen worden en door made EZ kan worden vastgesteld. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan de netto factuurwaarde (excl. BTW) van de levering waarmee de schade verband houdt en dit gedurende de periode dat de Klant schade heeft geleden.

made EZ is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen (waaronder verlies van gegevens of winsten, financiële verliezen, verstoorde planning en vorderingen van derden enz.).

Alle rechtsvorderingen van de Klant tegenover made EZ, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen 1 jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

De Klant vrijwaart made EZ. Voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst door de Klant en/of uit de niet-naleving door de Klant van enige verplichting opgelegd in de Overeenkomst. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

made EZ is de handelsnaam van Bart Gotemans

Contactinformatie: BE 0872.060.484 – Moorbosstraat 8 – 1820 Perk – [email protected]